Author: Lyndsey Maiden

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD CYMUNED

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd ar y Cyngor Cymuned a enwir uchod.

Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Cymuned a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na’r 2ail Awst, 2019. Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.

Arwyddwyd Gaynor Davies Signed
(Clerc y Cyngor) (Clerk of Council)

Glynteg
Felindre
Dryslwyn
Carmarthen
SA32 8RJ

Targed i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050!

Llanfynydd-Welsh-class

Llanfynydd-Welsh-class

Yn ddiweddar cynhelir Cyngor Cymuned Llanfynydd Noson Gymreig gyda Cefin Campbell yn rhoi cyflwyniad wybodus ar hanes yr Iaith Gymraeg.

Fe ddaeth nifer o siaradwyr Cymraeg, dysgwyr a’r ddi Gymraeg ynghyd i ddysgu gwybodaeth newydd am yr iaith,

Rydym yn ddiolchgar iawn i Lynwen Davies am fynychu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ac hefyd i’r menywod a wnaeth darparu Bara Brith, Picau ar y maen, te a coffi.

Nodwyd fod nifer o’r rhai oedd yn bresenol eisioes yn mynychu gwersi Cymraeg ac os fyddai gan unrhyw un arall diddordeb i fynd i wefan dysgucymraeg.cymru am fwy o wybodaeth.