Author: Lyndsey Maiden

Sioe Amaethyddol Llanfynydd 2020

Ifan and Gruff Humphreys enjoying a successful day at the 2018 Llanfynydd Show

Dyddiad Sioe Amaetheddol
Llanfynydd eleni yw yr 8fed o Fis Awst.
Pob cystadleuydd i gofrestru ar ddiwrnod y sioe.

Dosbarthau Gwaith Llaw

63. ‘Yr Her Trawsffurfiad’ (‘The Transformation Challenge’) –
trawsnewid dilledyn. Rhaid arddangos llun or dilledyn gwreiddiol.
64. ‘Het neu sgarff wedi cael ei wau neu grosio â llaw .
65. Eitem o ffeltio.
66. Llun wedi ei wneud o fotymau.
67. ‘Jwg hufen’ – jwg hardd/ddiddorol . – gellir fod wedi ei phrynu.
68. Bag wedi ei wnïo gyda’r peiriant gwnio.
69. Llaw ysgrifennu ‘Gwahoddiad’ – Yng Nghymraeg neu Saesneg.
70. Eitem wedi ei wneud o fetal. ‘Ar gyfer yr ardd’
71. Eitem wedi ei wneud o bren.’Ar gyfer yr ardd’.
72. Ffon gerdded . .
73. Brawddeg ar yr enw ‘Tan y Berllan’ ( Beirniad – Y llywydd)

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD CYMUNED

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd ar y Cyngor Cymuned a enwir uchod.

Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Cymuned a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na’r 2ail Awst, 2019. Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.

Arwyddwyd Gaynor Davies Signed
(Clerc y Cyngor) (Clerk of Council)

Glynteg
Felindre
Dryslwyn
Carmarthen
SA32 8RJ